Menu

Liên hệ

Họ tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Nội dung:

PHUTHAI MEDIA JOINT STOCK COMPANY

Office:   24T1 Building, Room 805,   Trung Hoa Nhan Chinh Village,

Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam      

Tel: 024 2215 4586

Fax: 024 6281 6911

Mail: info@phuthaimedia.com.vn